WYPRAWKA SZKOLNA -Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 poz. 1227) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 439/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. programem mogą być objęci uczniowie:

1) słabowidzący,

2) słabosłyszący,

3) niesłyszący,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z niepełnosprawnością intelektualną,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

  WNIOSEK-Wyprawka szkolna (kliknij)  

 

Wniosek z dołączoną kopią Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Należy złożyć w sekretariacie  szkoły
do 5 września 2022 do godziny 14.00.