Święto Konstytucji 3 Maja

3Maja

Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj ,
Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !...
Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj”

                                                            [ „Trzeci Maj” - R. Suchodolski]

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki. Jej autorami  byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja  regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Na jej podstawie przyjęto  podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,  zniesiono np. liberum veto  i wolną elekcję.Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja  był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich. W latach 70. XIX wieku  archiwum zostało przekazane do  Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Źródło:Jan Matejko. Konstytucja 3 maja (obraz z 1891 r.). https:wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja