Dla Zdających egzamin maturalny w 2022 roku

Matura

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZDAJĄ MATURĘ W 2022 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Egzaminy maturalne poprawkowe - dla Osób uprawnionych, które terminowo (w lipcu 2022 ) w szkole dopełniły formalności  odbędą się:

23 sierpnia 2022 roku. Godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00.

Sale:

- świetlica: j.polski i matematyka

- sala 16: j.angielski

Wpuszczanie do sal egzaminacyjnych odbywać się będzie od godziny 8.20.

 

Prosimy pamiętać o punktualności,  uwzględnić możliwe korki i zdarzenia losowe po drodze - wyjść z domu odpowiednio wcześniej.

 

===============================================================================

UWAGA!!!

 

Przypominamy, że Osoby, które w maju 2022 podeszły do wszystkich egzaminów deklarowanych i nie zdały tylko jednego egzaminu  mogą podejść do poprawki w sierpniu 2022.

 

Osoby te muszą najpóźniej do dnia 12.07.22 do godziny 14.30 - zgłosić się w sekretariacie szkoły, aby dopełnić formalności - wypisać właściwy dokument.Jest to warunek konieczny!!!

 

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 UWAGA!

Osoby, które są na liście Zdających w sali gimnastycznej wchodzą do szkoły wejściem C (patrz obraz poniżej), ustawiają się do wejścia wzdłuż parkingu (w przypadku deszczu - pod zadaszeniem. Panowie zdający w sali gimnastycznej korzystają z toalety przy szatniach sportowych, a panie - z toalety na parterze.

 

Osoby, które są na liście Zdających w świetlicy oraz sali 10 i 11 wchodzą do szkoły wejściem A  (patrz obraz poniżej), ustawiają się w kolejce do wejścia na salę wzdłuż korytarza. Panowie zdający w świetlicy  korzystają z toalety na parterze ,  panie zdające w świetlicy i w sali 10- z toalety na parterze. panowie zdający w sali 11 - z toalety na piętrze pierwszym.

 szablon wejścia na matury2022 (kliknij)

******************************************************************************************************

 Zasady obowiązujące na egzmainach maturalnych 2022 - obowiązek zapoznania się i stosowania! (kliknij)

 Komunikat o materiałach pomocniczych na egzaminach  w 2022 (kliknij)

 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 roku (kliknij)

 

********************************************************************************************

UWAGA!


Wszystkie Listy Zdających z przydziałem do sal wywieszane są na bieżąco na drzwiach wejściowych wewnętrznych głównych:

 * W piątek   29.04.2022 od godziny 9.30  wywieszone zostały listy Zdających język polski poziom podstawowy (4.05.22godz.9.00) 

 * w piątek   29.04.2022 od godziny 11.30  wywieszone zostały listy Zdających matematykę poziom podstawowy (5.05.22 godz.9.00)

 * w środę    04.04.2022 od godziny 11.00  wywieszone będą listy Zdających j.angielski poziom podstawowy (6.05.22 godz.9.00)

 * w środę    04.04.2022 od godziny 11.00  wywieszone będą listy Zdających j.niemiecki poziom podstawowy (6.05.22 godz.14.00)

 W dniu danego egzaminu listy nadal wiszą na drzwiach wejściowych głównych oraz drzwiach przy sali gimnastycznej- od strony parkingu.

 Po wyjsciu z egzaminu należy sprawdzić listy na kolejny egzamin!

 

  

******************************************************************************************************

 

Poniżej komunikaty wcześniejsze (od IX21 do IV22):

 

 

UWAGA!

- Każda Osoba, która zamierza zdawać maturę w 2022 roku ma obowiązek zapoznania się z zamieszczanymi tutaj dokumentami, śledzenia na bieżąco informacji i zmian treści.

- Każda Osoba, która zamierza zdawać maturę w 2022 roku ma obowiązek przestrzegania podawanych terminów dostarczania deklaracji, dokonywania zmian, dostarczania wymaganych dokumentów.

----------------------------------------------------------------------------

 

Dotyczy absolwentów technikum 4-letniego i szkoły branżowej II stopnia: Informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, jeżeli zdający posiada dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika (załącznik 5b dostępny poniżej), należy złożyć w szkole nie później niż do 20 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00

(Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/w zawodzie może złożyć dyrektorowi szkoły, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI w STYCZNIU 2022:

 Przypominamy, że Każdy miał możliwość złożenia deklaracji maturalnej od września 2021. 

- Absolwencji szkoły z lat poprzednich mogą jeszcze złożyć  właściwą deklarację   w następujących dniach i  godzinach:

 *   3,4,5,6 stycznia 2022 od  godziny 11.00 do 17.30      - gabinet 013 piętro II

 * 11,12 stycznia 2022 od  godziny 9.00 do 13.00          - gabinet 013 piętro II

 * 17,18,19,20,21 stycznia 2022 od godz. 12.00-13.30    - sekretariat
 * 31 stycznia od 12.00 do 16.30                                        - gabinet 013 piętro II      

 *   7 lutego 2022  od godz. 9.30 do 11.30                         - sekretariat

                                              11.30 do 15.00                       - gabinet 013 piętro II                                   

 Po 7 lutego 2022 roku nie można już składać deklaracji maturalnej.

UWAGA! Razem z deklaracją należy dostarczyć opinię Poradni PP o dysfunkcji (w przypadku jej posiadania)

Po telefonicznym kontakcie możliwe jest ustalenie indywidualnej godziny.

--------------------------------------------------------------------------.........................................................................................

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2021:

Od września do grudnia 2021 absolwenci mogą składać deklaracje maturalne od pn. do pt. od godz.14.00 do 16.00 - gabinet 013 piętro II

oraz w soboty w czasie zjazdów od 9.00 do 12.00 (sekretariat). Po telefonicznym kontakcie możliwe jest ustalenie indywidualnej godziny.

UWAGA! Razem z deklaracją należy dostarczyć opinię Poradni PP o dysfunkcji (w przypadku jej posiadania)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony CKE : Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 

 1. Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. 
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r..
 4. Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE 
 5. Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona 
  2. absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie 
  3. absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie 
  4. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce 
  5. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości 
  6. osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  7. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony CKE: Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:‎

 1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:
a. 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) albo
b. branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – również z tego języka).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony CKE: Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?
 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
  1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
   1. Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2019 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2020 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2021 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2022 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2022 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
  2. w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
   1. Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2022 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2022 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 4. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 5. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.
 8. W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 lub 2021 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Deklaracja maturalna (kliknij)

 

 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI MATURY 2022 (kliknij)

 

 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 roku (kliknij)

 

 Komunikat o materiałach pomocniczych na egzaminach  w 2022 (kliknij)

 

 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 (kliknij)